ราชมงคลพระนคร ชวนทำหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษฟรี

ราชมงคลพระนคร ชวนทำหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษฟรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า สถานการณ์ "ค่าฝุ่นละออง" PM2.5 ในกรุงเทพฯ ที่เกินมาตรฐานจนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนแห่ซื้อหน้ากากแบบ N95 จนสินค้าขาดตลาดอย่างรวดเร็ว จากปัญหาดังกล่าวทำให้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมการทำหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประสิทธิภาพของหน้ากากได้ผลดีและใกล้เคียงกับหน้ากากแบบ N95


โดยการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการแนะนำผลงานทางวิชาการ การแนะนำหลักสูตร 49 หลักสูตร จาก 9 คณะ ทั้งนี้ยังเปิดการอบรมวิชาชีพระยะสั้นฟรีตลอดงานเพื่อสะท้อนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยด้านอาชีพ เช่น การทำสวนในขวดแก้ว การประดิษฐ์หุ่นยนต์ขนาดเล็กเบื้องต้น การผลิตเครื่องดูดฝุ่นจากขวดพลาสติก ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มที่ กองสื่อสารองค์กร ราชมงคลพระนคร โทร 02-665-3777 ต่อ 6022 หรือ  www.rmutp.ac.th

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line