ซีพี,ทรู สานพลัง มูลนิธิออทิสติกไทย เปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก

ซีพี,ทรู สานพลัง มูลนิธิออทิสติกไทย เปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น สานพลัง มูลนิธิออทิสติกไทย ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก เนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2 เมษายน พร้อมเปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก (CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายฝึกอาชีพแก่บุคคลออทิสติกทั่วไทยและอาเซียน


2 เมษายน 2562 : เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยมูลนิธิออทิสติกไทย ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมจัดงาน “วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก” ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ประกาศให้ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะออทิสซึ่ม เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ เข้าใจ และยอมรับบุคคลออทิสติก ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาวะที่ดี  การมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อให้บุคคลออทิสติก ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานต่างๆ ในฐานะพลเมืองของประเทศและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการเรียนรู้ ฝึกทักษะด้านอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยในปีนี้การรณรงค์จะอยู่ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก:การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน”(Assistive Technologies, Active Participation) มุ่งเน้นให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียม ให้กลุ่มคนออทิสติก สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (The Sustainable Development Goals:SDGs) และอีกหนึ่งขั้นของการก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก (CP-TRUE-Autistic Thai Vocational Training Center) ขึ้นมาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมถึงเป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า  วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก เพื่อให้เราทุกคนเข้าใจผู้ป่วยออทิสติก และส่งเสริมให้ผู้ป่วยออทิสติกสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติที่สุด โดยในปีนี้เน้นการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก:การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน”(Assistive Technologies, Active Participation) เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของทุกคน รวมทั้งบุคคลออทิสติกและครอบครัว ที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาให้สามารถเรียนรู้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้บุคคลออทิสติกสามารถทำงานประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมได้  ด้วยเหตุนี้ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก โดยเฉพาะการเปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติข้อ 17 คือการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า  มูลนิธิออทิสติกไทย ได้ดำเนินงานร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติก มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกและครอบครัวที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมด้วยการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติกและครอบครัว มาเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว โดยครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ และมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่พัฒนาการด้านกายภาพ การเคลื่อนไหว ด้านสมอง และการสื่อสาร รวมทั้งการเข้าสังคมของเด็กออทิสติก ซึ่งเป็นผลจากการฝึกฝนผ่านแอปพลิเคชั่น Autistic ที่พัฒนาโดยกลุ่มทรู นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก (CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center) เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสมกับระดับศักยภาพของบุคคลออทิสติก และนำไปสู่การจ้างงาน ทั้งในมาตรา 33 และ 35 ในที่สุด ส่งผลให้เด็กออทิสติก มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน เหนือสิ่งอื่นใดคือการสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคคลออทิสติกและผู้ปกครอง

“ปัจจุบันจำนวนบุคคลออทิสติกในประเทศไทยที่มีจำนวนกว่า 300,000 คน พบว่า มีผู้ที่สามารถทำงานเลี้ยงชีพและมีรายได้ประมาณ 200 คนเท่านั้น  ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว จะเปิดหลักสูตรอบรมทั้งทักษะอาชีพควบคู่กับทักษะทางสังคม และมีปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการทั้งของผู้เรียนและสถานประกอบการผู้จ้างงาน ตลอดจนอาชีพอิสระ ที่นอกจากการอบรมแล้ว ยังจัดส่งคนกลุ่มนี้ไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้มีรายได้ของตัวเอง พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นและไม่เป็นภาระของครอบครัว" ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าว     

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กว่า 8 ปี ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมมือและให้การสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนพิเศษในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับคนปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังสามารถสร้างคุณค่าให้สังคมไทย ซึ่งการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลผู้เปราะบางทางสังคม สอดคล้องตามเป้ามายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่เครือฯยึดเป็น 1 ในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ เครือฯ ที่อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามปรัชญา “3 ประโยชน์” ได้แก่ ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด

ในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ที่เครือฯ และทรู คอร์ปอเรชั่น จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่อาคาร CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center สร้างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน พัฒนาทักษะอาชีพด้านต่างๆ ให้แก่บุคคลออทิสติกทั่วประเทศ รวมถึงเป็นพื้นที่ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมในระดับภูมิภาคเอเชีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่จะเข้ามามีร่วมขยายผลและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบของขวัญพิเศษแก่บุคคลออทิสติก เนื่องในโอกาสวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกอีกด้วย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ อันโดดเด่นของบุคคลออทิสติก จึงมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอิสระในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

  1. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อบุคคลออทิสติก โดยกลุ่มทรูได้ร่วมพัฒนาและเผยแพร่ Autistic Application เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับบุคคลออทิสติก,พัฒนาเว็บไซต์ Thaispecialcare.com เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ สำหรับผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งจัดตั้ง Learning Center สถานที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อบุคคลออทิสติก นอกจากนี้ยังส่งมอบแท็บเล็ตกว่า 2,000 ชุด พร้อมติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Autistic เพื่อใช้ในการฝึกอบรมทักษะต่างๆ ให้กับบุคคลออทิสติก ตามศูนย์บริการ 40 แห่ง ทั่วประเทศ
  2. ด้านการสร้างอาชีพและรายได้บุคคลออทิสติก  ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู ได้ร่วมสนับสนุนการเปิดศูนย์ฝึกอบรมทักษะและอาชีพต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถมีอาชีพและสร้างรายได้เป็นของตัวเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์หรือธนาคารชุมชนของกลุ่มผู้ปกครอง ตลอดจนจ้างงานบุคคลออทิสติก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำในธุรกิจต่างๆในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตามความถนัดและเหมาะสม อาทิ บาริสต้า  ที่ร้านทรูคอฟฟี่  พนักงาน จัดเอกสาร พนักงานพิมพ์เอกสาร เป็นต้น
  3. สร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของคนในสังคมต่อบุคคลออทิสติก ผ่านการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ สร้างการยอมรับและเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกได้แสดงความสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

สำหรับอาคารศูนย์ฝึกอบรมฯ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับมูลนิธิออทิสติกไทย แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเนื้อที่รวม  800 ตารางวา มีอาคารรวม 4  หลัง ได้แก่ อาคารศูนย์ฝึกอบรมฯ ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้นรวม 2 หลัง พื้นที่รวม 2,400 ตารางเมตร โดยภายในอาคารจะแบ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ห้องฝึกทักษะอาชีพ งานสำนักงาน ห้องฝึกทักษะประสาทสัมผัส ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม ส่วนอาคารอีก 2 หลัง คืออาคารศูนย์ศิลปะ 1 หลัง พื้นที่ 200 ตารางเมตร และ อาคารวิสาหกิจเพื่อสังคม 1 หลัง พื้นที่ 400 ตารางเมตร

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line