“ศิริราช” วางรากฐานนักศึกษาแพทย์ด้วยหลักคุณธรรมและการพัฒนาตนเอง ปูทางสู่แพทย์ที่มีคุณภาพและทันสมัย

“ศิริราช” วางรากฐานนักศึกษาแพทย์ด้วยหลักคุณธรรมและการพัฒนาตนเอง ปูทางสู่แพทย์ที่มีคุณภาพและทันสมัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนยาวนานกว่าร้อยปี ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันที่นักศึกษาตั้งใจเข้ามาศึกษาเพื่อฝึกตนออกไปเป็นแพทย์ที่ดีมีคุณภาพ มีหลักธรรมวิชาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่  เนื่องจากการวางรากฐานและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งการนำสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียมาใช้ในการสอนหรืออธิบายเคส เพื่อความสะดวกและความเข้าใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น


รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ศิริราชวางรากฐานให้แก่ นศพ.เริ่มตั้งแต่ปี 1 เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ นั่นคือเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจจิตใจผู้ป่วย และพัฒนาตนเองก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยจัดการเรียนการสอนให้สมดุลทั้งด้านวิชาความรู้ทางการแพทย์และช่วงเวลาผ่อนคลายผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

เมื่อก้าวเข้ามาเป็น นศพ.ศิริราชแล้ว จะแบ่งการเรียนเป็น 3 ระยะ คือ ปี 1 ศึกษาวิชาพื้นฐาน, ปี 2-3 ช่วง Pre Clinic ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โรคต่าง ๆ การรักษาโรค, ปี 4-5-6 ช่วง Clinic จะเริ่มรับผิดชอบดูแลคนไข้ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต  อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนยุคใหม่ทำให้เด็กมีช่วงเวลาผ่อนคลายมากขึ้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ หรือ นศพ.ด้วยกัน มีการดูแลสุขภาพกายใจอย่างใกล้ชิด มีการอธิบายเลคเชอร์หรือเคสผ่านโซเชียล ถามตอบ 2 ทางสะดวกง่ายดายขึ้น

“สิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือการที่ นศพ.เข้ามาเรียนที่นี่ด้วยความตั้งใจ และมุ่งหวังที่จะจบออกไปเป็นแพทย์ที่ดีของสังคม นศพ.ยุคนี้ นอกจากจะเก่งแล้ว ยังต้องก้าวทันเทคโนโลยี มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดี การเป็นแพทย์ที่ดี ไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียว แต่ยังต้องมีความอดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตใจที่เสียสละ พากเพียรใฝ่รู้เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ” รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ กล่าว

นศพ.ลัทธวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชพยาบาล  เล่าให้ฟังว่า สถาบันแห่งนี้ให้ทั้งวิชาความรู้ สอนให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมอบช่วงเวลาที่สนุกสนานน่าประทับใจ ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างเรียนมากมาย ก่อให้เกิดความรักความผูกผันที่แน่นแฟ้นและยั่งยืน กิจกรรมระหว่างเรียนมีให้เลือกหลากหลายกว่า 100 โครงการ เช่น ขึ้นปี 2 กิจกรรมรับน้องข้ามฟาก ทำให้เกิดสายใยสานสัมพันธ์ที่ดี, กิจกรรมพี่ นศพ. ปี 6 เข้ามาดูแลน้องปี 1 ตั้งแต่แรกเข้า เพื่อให้น้องใหม่เตรียมตัวและรับมือกับการเรียนแต่ละช่วงปีอย่างเหมาะสม, โครงการพี่พาน้องนักเรียนแพทย์ชั้นปีที่ 2-3 (Pre-clinic) ขึ้นวอร์ดตรวจคนไข้จริง, และเมื่อขึ้นชั้นปี 4-6 (Clinic) จะมีอาจารย์และรุ่นพี่มาให้คำแนะนำการเรียนและตอบข้อซักถามอย่างใกล้ชิด

“ศิริราชไม่ได้ให้เพียงวิชาความรู้ แต่ยังฝึกอบรม ให้คำแนะนำ ให้ทักษะการทำงานเป็นทีม สอนให้สื่อสารกับคนไข้ด้วยความเข้าใจ ซึ่งการที่หมอคนหนึ่งสามารถรักษาคน ๆ หนึ่งให้กลับไปหาครอบครัวของเขาได้ และเขาพูดว่าโชคดีจังที่มาพบเรา นั่นคือหัวใจและเป้าหมายในการทำหน้าที่ของเราทุกคน”

นศพ.ลลิดา อาภาธรรมคุณ  นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เล่าให้ฟังว่า “ที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของเรา เราภูมิใจและมีความสุขที่ได้ใช้ช่วงเวลาเรียนที่นี่ แม้จะต้องเผชิญเคสที่ซับซ้อนบ้าง แต่ก็ทำให้ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่างานของเราคือการรักษาชีวิตคน ถือเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมตลอดเวลา

ในรั้วศิริราช ไม่ได้ให้เพียงวิชาความรู้ แต่ยังมอบความรัก ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพผ่านประสบการณ์ในแต่ละปี อาจารย์ผู้สอนคือแบบอย่างที่ดีมากในเรื่องการทำงานและความเสียสละต่อผู้อื่น เพื่อนและสายรหัสคือมิตรภาพที่ดีที่สุด ที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีก”

ความสำเร็จที่แท้จริงของการเรียนหมอ ไม่ใช่แค่เพียงเรียนจบให้ได้ใบปริญญา แต่คือการพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมและผู้คนอย่างแท้จริง

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line