ราชมงคลพระนคร รับมอบโล่เกียรติคุณ “กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 62”

ราชมงคลพระนคร รับมอบโล่เกียรติคุณ “กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 62”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบโล่เกียรติคุณ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และมหาวิทยาลัยประชาชน โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรรม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีและมอบโล่เกียรติคุณ ณ โรงแรงปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้


นอกจากนี้ภายในงานมีการแสดง “สุขที่ใจ...ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” จากสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Best of the Best และ พิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล The Best กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 จากผลงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์“วังหนับ”เพื่อการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มชุมชน “วังหนับ อุทิศ” เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรชุมชนด้วย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line