ราชมงคลพระนคร อบรมด้านการออกแบบ นักศึกษาผู้พิการ พระมหาไถ่

ราชมงคลพระนคร อบรมด้านการออกแบบ นักศึกษาผู้พิการ พระมหาไถ่

ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและรองคณบดีฝ่ายบริหาร  และ ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จัดบริการวิชาการ ในโครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกให้ผู้พิการท่อนล่าง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 90 คน  ใน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. การสร้างลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 2. การออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์  3. เขียนแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอด้านสถาปัตยกรรม 4. การสร้างสรรค์สบู่ทำมือเพื่อส่งเสริมอาชีพ  เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ทางด้านการออกแบบแก่อาจารย์และนักศึกษาผู้พิการ ให้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวต่อไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย  เมื่อเร็ว ๆ นี้ 


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line