สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดแถลงข่าวการจัดงาน   “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”   โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล  โดยมีร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” 


สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ และเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ จึงจัดโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่14  และวันอาทิตย์ที่  15 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ฮอลล์ 7-8)

ปัจจุบันมีคนพิการเป็นจำนวนมาก ที่มีความพยายาม และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถผลิตงานฝีมือต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม แต่มีปัญหาเนื่องจากยังไม่มีช่องทาง หรือตลาดในการจัดจำหน่าย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  จึงกำหนดจัดงาน“มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือ  หรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร  ตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้า และจำหน่าย เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด และเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย และกระตุ้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมด้านอาชีพ ให้คนพิการอย่างยั่งยืน และเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน พร้อมแสดงทักษะด้านอาชีพให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม โดยงานในครั้งนี้มีคนพิการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมในการจัดงาน  “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”  ได้แก่

1.      การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้าจัดทำโดยคนพิการ

2.      การออกร้านจำหน่ายอาหารโดยคนพิการ

3.      การสาธิตการจัดทำผลิตภัณฑ์  และการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของคนพิการ

4.      การจัดบรรยาย / ทอล์คโชว์เกี่ยวกับคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ

5.      การจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านอาชีพของคนพิการ

6.      การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

7.      การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ และการพยากรณ์ดวงชะตาโดยคนพิการทางการเห็น

8.      การเชิญหน่วยงาน / สถาบันต่างๆ จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการ / และผู้ร่วมงานที่สนใจ

           

Comments

Share Tweet Line