มทร.พระนคร ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาร่วมประกวดสุนทรพจน์ “ครูยุคดิจิทัล”

มทร.พระนคร ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาร่วมประกวดสุนทรพจน์ “ครูยุคดิจิทัล”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ครูยุคดิจิทัล” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 3,000บาท พร้อมเกียรติบัตร ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคาร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)


ผู้สนใจสมัครและตอบรับการเข้าร่วมประกวดทาง https://forms.gle/kkVZopTGDAVwf78x6 ได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://teched.rmutp.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 7104

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line