ราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักจริยธรรมสำหรับนักวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักจริยธรรมสำหรับนักวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย”ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)


โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/38gTFZo  จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2563  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเมทิกา พ่วงแสง โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6097

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line