คหกรรมศาสตร์ฯ ราชมงคลพระนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ ด้านงานคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์ฯ ราชมงคลพระนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการ ด้านงานคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และวิทยาการทางคหกรรมศาสตร์ในด้านอาหารและโภชนาการ ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร และคหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม


โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความแบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) ซึ่งสามารถเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร การประชุมวิชาการหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช) โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 5234, 5236 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hec.rmutp.ac.th

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line