บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร MOU 2 สถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร MOU 2 สถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ และนางสาวเอมอร อุปชีวะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมกล่าวต้อนรับและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ณ คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เมื่อเร็ว ๆ นี้


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line