ขอเชิญสื่อมวลชน ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปลูกไม้ยืนต้นฯ

ขอเชิญสื่อมวลชน ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปลูกไม้ยืนต้นฯ

ขอเชิญสื่อมวลชน ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปลูกไม้ยืนต้นและกิจกรรมชดเชยคาร์บอนระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ และการเปิดตัว โครงการ “We Grow....ปลูกเพื่อความยั่งยืน”  


เนื่องด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายของเครือเจริญโภคภณัฑ์ ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงริเริ่มโครงการ “We Grow...ปลูกเพื่อความยั่งยืน” โดยรณรงค์ให้ทุกกล่มธุรกิจในเครือฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น บน พื้นที่ของบริษัทและบริษัทในเครือฯ ทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืนของเครือฯ  
 
ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการ  “We Grow...ปลูกเพื่อความยั่งยืน” เดินหน้าสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน  จึงจัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปลูกไม้ยืนต้นและกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในวัน อังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 8 อาคาร สำนักงานใหญ่ บริษัท เจียไต๋ จำกัด  บางจาก (สุขุมวิท 60) โดยมีรายละเอียดตามกา หนดการแนบท้าย ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ ท่านหรือผ้แูทนเข้าร่วมงานตามวนัและเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติด้วยดีจากท่านเช่นที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line