อาจารย์หมอศิริราชเผยแรงบันดาลใจการต่อยอดศักยภาพและยกระดับวงการแพทย์ไทย

อาจารย์หมอศิริราชเผยแรงบันดาลใจการต่อยอดศักยภาพและยกระดับวงการแพทย์ไทย

3 อาจารย์แพทย์ศิริราชที่ได้รับโอกาสจากกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลแบ่งปันแรงบันดาลใจ มุมมอง และประโยชน์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ ที่มุ่งหวังให้แพทย์ได้มีประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ผ่านการนำเสนองานวิจัย ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการแพทย์และบุคลากรการแพทย์ในระดับนานาชาติ เพื่อประยุกต์สิ่งที่ได้รับมายกระดับการรักษา การวิจัย และการเรียนการสอน ตามพันธกิจศิริราช


อ.ธนาภา เรขาวศิน โรงพยาบาลศิริราช หนึ่งในแพทย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศฮังการี ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจเมื่อครั้งเป็นแพทย์ประจำบ้านปี 3 ซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาการกระดูกอุ้งเชิงกรานอักเสบและอาจส่งผลต่อสูติกรรมว่า “ได้มีโอกาสร่วมเสนอผลงานวิจัยบนเวทีนานาชาติ เป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้ได้เห็น ได้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้า กลายมาเป็นแรงผลักดัน แรงบันดาลใจให้กลับมาพัฒนาแนวทางการรักษาคนไข้ให้ดีขึ้นอย่างที่ประเทศอื่นสามารถทำได้

และได้บอกกับรุ่นน้อง นักศึกษาแพทย์อยู่เสมอ ให้มีความใฝ่รู้ อย่าไปกลัวและก้าวเข้ามาหาโอกาสเพื่อพัฒนาตัวเอง ที่จะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต ซึ่งมีกองทุนนี้คอยสนับสนุนช่วยเหลือ” 

กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ถือเป็นเบื้องหลังที่สำคัญของการพัฒนาวงการแพทย์ไทย ยังมีแพทย์รุ่นใหม่อีกมากที่กำลังมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อมาทำหน้าที่รักษาดูแลประชาชนในวันข้างหน้า”

ทางด้าน อ.ทัศยุ อยู่เย็น ปัจจุบันเป็นแพทย์วิสัญญี โรงพยาบาลศิริราช ดูแลผู้ป่วยหนัก เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแพทย์ประจำบ้านกับนานาชาติ ณ เมโย คลินิก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ตั้งความคาดหวังว่าจะได้ไปเห็นเทคโนโลยีการแพทย์ที่ได้เห็นแต่ในหนังสือ เพื่อสร้างความรู้และความมั่นใจ เพื่อคนไทยในประเทศจะได้ใช้เครื่องมือแพทย์เหล่านี้ แต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั้นมีคุณค่าทางจิตใจร่วมด้วย  

“นอกจากได้เปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานจากแพทย์ทั่วโลก ทุกคนได้รับการปลูกฝังให้ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม แม้จะมีข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่ แต่เราสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้ดูแลผู้ป่วย รวมถึงนำมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาแพทย์ของเรา ใช้รูปแบบการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประจำวัน จากการไปศึกษาดูงาน นำมาปรับใช้ในการให้บริการการรักษา วางแผนการรักษา ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดี นักศึกษาแพทย์ก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วย ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ในทรัพยากรที่เรามี”

อ.ทัศยุ มองว่า ศิริราชให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรรวมใจเป็นหนึ่งเดียว โดยเชื่อว่าจะส่งผลต่อการทำงานที่เกิดประโยชน์ต่อคนไข้อย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานในสถาบันการแพทย์ระดับโลกอย่างเมโย สามารถนำประสบการณ์และแนวทางที่ได้รับกลับมาพัฒนาการทำงานที่ศิริราชได้

“กองทุนนี้ได้ช่วยสนับสนุนบุคลากรการแพทย์จำนวนมากให้ก้าวต่อไปในวิชาชีพ จากการเรียนรู้ของคนหนึ่งคน นำไปสู่การพัฒนาการแพทย์ได้ในหลายด้าน”  อ.ทัศยุ กล่าว

อีกหนึ่งตัวแทนแพทย์ที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์คือ อ.ณิชมน ภาคย์ภิญโญ โรงพยาบาลศิริราช ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย ในช่วงเวลาที่ได้เริ่มเป็นแพทย์เฉพาะทาง โดยได้ทำวิจัยเรื่องการตรวจมะเร็งปากมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านวิทยาการใหม่ๆ ในเวทีสากลมาต่อยอดการทำงาน

“ส่วนหนึ่งในหน้าที่ของการเป็นแพทย์ คือ การเรียนรู้ตลอดเวลา การศึกษาไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน ต้องหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ศึกษางานวิจัย ก้าวตามโลกให้ทัน เพื่อนำมาปรับใช้ในการดูแลรักษาคนไข้และหาหนทางต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น อยากขอเป็นตัวแทนของแพทย์ศิริราช ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทำให้แพทย์คนหนึ่งได้มีโอกาสเรียนรู้ และยังคงอยากให้แพทย์รุ่นต่อๆไป ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาวงการแพทย์ต่อไป”

เพราะโอกาสทางการศึกษาของแพทย์หนึ่งคน…

จะกลายเป็นโอกาสในการรอดชีวิตของคนมากมาย

ร่วมบริจาคเพื่อกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา โทร. 02-414-1775

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลของแผ่นดิน

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line