ม.ศรีปทุม เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ม.ศรีปทุม เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

50 ANNIVERSARY SPU พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร จัดอบรม “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA” (ASEAN University Quality Assurance) ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล


สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้มข้นเพื่อมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในระดับสากล จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA” (ASEAN University Quality Assurance) โดยมี รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการถ่ายทอดความรู้การบรรยายพิเศษ โครงการอบรมฯดังกล่าว แก่คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทั้งนี้การจัดโครงการอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบความคิด หลักการสำคัญและสาระของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตรในภาพรวม และทำให้สามารถนำแนวคิดหลักการต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้น และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารหลักสูตรสู่มาตรฐานในระดับสากลต่อไป

ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายฯ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ แก่ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line