ประมุขแห่งรัฐและรมต.กว่า35 ประเทศเตรียมประชุมสุดยอดว่าด้วยการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงที่นครจิบูตี

ประมุขแห่งรัฐและรมต.กว่า35 ประเทศเตรียมประชุมสุดยอดว่าด้วยการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงที่นครจิบูตี

รัฐบาลกว่า 35 ประเทศจากแอฟริกา, เอเชีย, ตะวันออกกลาง, แปซิฟิก, ละตินอเมริกาและแคริบเบียน จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ForumBIE 2030 ครั้งที่สาม ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ที่ประเทศจิบูตี 


สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่ https://www.multivu.com/players/uk/8682651-summit-balanced-inclusive-education-djibouti/

คณะผู้แทนซึ่งนำโดยประมุขแห่งรัฐและรัฐมนตรีของรัฐบาลแต่ละประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศครั้งสำคัญนี้

ในงานประชุมซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คณะผู้แทนจะ:

1. รับรองและลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง (Universal Declaration of Balanced and Inclusive Education) หรือ UDBIE และ

2. รับรองและลงนามเพื่อสร้างแพลตฟอร์มและกลไกความร่วมมือด้านเทคนิคและการเงินสำหรับสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของ UDBIE

การรวมตัวกันของประเทศซีกโลกใต้จนก้าวมาเป็นผู้นำด้านการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมและชุมชน เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายและคว้าโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกิดจากปณิธานของหลากหลายประเทศในประชาคมระหว่างประเทศ ดังนั้น ที่ประชุมสุดยอดว่าด้วยการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ForumBIE 2030 ครั้งที่สามนี้ จึงจะมีการพูดคุยกันอย่างเข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนของโมเดลการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมแบบใหม่ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นผ่านการศึกษา เพื่ออ้าแขนรับแนวคิดใหม่ๆ พร้อมสร้างความมั่นใจถึงการค้นพบเส้นทางใหม่ๆ ต่อไป

ปฏิญญาสากลฉบับนี้ต่อยอดมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับก่อน ๆ โดยเป็นการรวมแนวคิดดังกล่าวเข้าด้วยกัน และนำไปเชื่อมโยงกับแนวคิดใหม่ ๆ จากนั้นบรรจุไว้ในโครงสร้างแบบองค์รวมที่มีความยืดหยุ่นและประกอบด้วย 4 หลักการสำคัญของการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง (BIE) อันได้แก่ Intraculturalism, Transdisciplinarity, Dialecticism และ Contextuality

Education Relief Foundation (ERF) เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ไม่แสวงผลกำไร และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา โดยทำหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม รวมถึงวางรากฐานการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ผ่านการพัฒนานโยบาย การสร้างเสริมศักยภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และกิจกรรมอื่น ๆ

การประชุม ForumBIE 2030 ครั้งแรกจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนธันวาคม 2017 และการประชุม ForumBIE 2030 ครั้งที่สองจัดขึ้นที่เม็กซิโกซิตี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 โดยมีการเปิดตัว Global Guide of Ethics, Principles, Policies, and Practices in Balanced and Inclusive Education และมีการลงนามเบื้องต้นใน International Call for Balanced and Inclusive Education ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดให้มีการเตรียมปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง

จนถึงขณะนี้ เอกสาร International Call for Balanced and Inclusive Education มีรายชื่อผู้สนับสนุน 41 รายชื่อ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ สถาบันวิชาการ และองค์กรภาคประชาสังคม 671 แห่ง จาก 110 ประเทศ

Comments

Share Tweet Line