มทร.พระนคร จับมือไทยเบฟ -บ.ประชารัฐ  ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน

มทร.พระนคร จับมือไทยเบฟ -บ.ประชารัฐ  ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ.ประจวบคีรีขันธ์   จัดโครงการ "ประจวบฯ เหมาะ" ภายใต้ความร่วมมือ Education Institute Support Activity (EISA) มีนายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และทีมคณาจารย์  ลงพื้นที่สำรวจชุมชนท่องเที่ยวบ้านฝายท่า กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม้าร้องวิสาหกิจชุมชนบ้านทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนในอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การจัดทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนในบูรณาการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line