เตรียมพระยาบันลือจ่อคิวตำบลคุณธรรมต้นแบบ

เตรียมพระยาบันลือจ่อคิวตำบลคุณธรรมต้นแบบ

ผู้ตรวจการแผ่นดินหนุนตำบลพระยาบันลือต้นแบบด้านคุณธรรม(พหุวัฒนธรรม) ชวนผู้นำปลุกกระแสสร้างสังคมแห่งความดีหลังสร่างโควิดพลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืนด้วยวิถีแบบมีคุณธรรม พร้อมปฏิบัติการร่วมภาคประชาสังคม ชุมชน และองค์กร พุ่งเป้าพัฒนาคนปลุกระดมจิตสำนึกรักชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หวังถอดบทเรียนนำความสำเร็จแลกเปลี่ยนความรู้คู่ขยายผล
ตำบลข้างเคียงภายในต้นปี 64 


นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่าโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม) ณ ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ.2561 - 2565) ที่มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาชีพ คุณภาพชีวิต การสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่ราษฎร เน้นการศึกษา และการจัดการองค์ความรู้ ภายใต้แผนงานหลัก 4 ด้าน ด้านที่หนึ่งแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น ด้านที่สองแผนงานการพัฒนาอาชีพทั้งรายได้หลักและอาชีพเสริม  ด้านที่ 3 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน คุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมประเพณีและอื่น ๆ ท้ายสุดแผนงานด้านที่ 4 การถอดบทเรียนแผนงานพัฒนาทั้ง 3 ด้านเพื่อถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน  ซึ่งในส่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการพัฒนาแผนงานทั้ง 4 ด้าน ของโครงการนี้จะเกิดสัมฤทธิ์ต้องเตรียมการพัฒนาคนเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้ง 4 ด้านเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและวัตถุต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่ด้วยการยึดคุณธรรมนำเป้าหมายหลักใช้สำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐด้านบริการประชาชน ในการนี้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งองคาพยพตั้งแต่หมู่บ้าน โรงเรียน  หน่วยงานราชการ อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล เริ่มต้นก้าวเดินเข้าสู่การยกระดับองค์กรแห่งคุณธรรมทั้งตำบลพระยาบันลือนั้นต้องสามารถแปลงคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนดขึ้นให้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติได้ด้วย เช่น คุณธรรมของหมู่บ้านเป้าหมายหลักคือ สะอาด พอเพียง มีวินัย อาทิ การดูแลเก็บขยะข้างทาง  คัดแยกขยะครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ส่วนโรงเรียนเน้นคุณธรรมด้านวินัย มีน้ำใจ รับผิดชอบ จิตอาสา เช่น เข้าแถวหน้าเสาธงตรงเวลา แต่งกายเรียบร้อย อยู่ในโอวาท อ้อนน้อมถ่อมตน จิตใจเผื่อแผ่ รู้จักระเบียบหน้าที่  ใส่ใจการเรียน สำหรับหน่วยงานราชการเน้นความซื่อสัตย์ เสียสละ จิตอาสาและบริการ เช่น ลงเวลาเข้าออกการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดีกับชุมชน  บริการประชาชนอย่างเป็นมิตร คิดริเริ่มสร้างสรรค์งานในหน้าที่อย่างมีคุณค่า เป็นต้น

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเริ่มขับเคลื่อนโครงการตามปฏิทินดำเนินงานตั้งแต่ระยะแรกชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนากิจกรรม รวมถึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์  โดยวันนี้เป็นการทบทวนกิจกรรมเพื่อต่อยอดคุณธรรมที่กำหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการระดมสมองจากผู้นำชุมชนทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลพระยาบันลือ ตั้งแต่หมู่ 1 - 7 ผู้อำนวยการโรงเรียน 7 แห่ง ประกอบด้วย  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) โรงเรียน รุ่งวิทยา(ประชาอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล) โรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์) โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ) โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภลาดบัวหลวง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งสองแห่ง(หมู่ 2 และหมู่ 5 ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอลาดบัวหลวงเข้าร่วมกิจกรรมและผลักดันความสำเร็จของแต่ละหน่วยงาน ส่วนหมู่บ้านจะเริ่มกิจกรรมหลังการทำประชาคมครบทุกแห่งภายในวันที่ 17-21 กรกฎาคมนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของส่วนรวมและการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าจะทำกิจกรรมส่งเสริมความดีอะไรบ้าง 

“การที่ชุมชนจะรักชุมชน ผู้นำต้องสร้างการมีส่วนร่วมหากเกิดปัญหาที่เป็นของส่วนรวมต้องเชื่อมโยงวิธีการและกรอบแนวคิดสู่ความปรารถนาเดียวกันทั้งองค์กรและหมู่บ้าน พร้อมนำคุณธรรมเป้าหมายที่แต่ละแห่งได้กำหนดขึ้นชี้นำความสัมฤทธิ์อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคลเราควรสร้างรากฐานให้มั่นคงก่อนที่จะพัฒนาระบบส่วนอื่น จึงตอบโจทย์สังคมทำอย่างไรให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ได้ด้วยตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมพัฒนาเครือข่ายขยายองค์กรและชุมชนต้นแบบเคียงคู่คุณธรรมของสังคมไทยอย่างแท้จริง” นายสมศักดิ์ กล่าว

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line