คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรรณา (กิจผาติ) บุญตานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 จากผลงานนวัตกรรม เรื่อง “การป้องกันผลกระทบจากสารอันตรายตกค้างของโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและอาหารจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบย้อนกลับยาสัตว์ตกค้างและวัตถุเจือปนอาหารในสินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ กลุ่มปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ โดยมี ศ. ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) พร้อมด้วย รศ.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมยินดีในความสำเร็จ เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยและอาเซียน 


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line