สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษาดูงาน ถอดบทเรียน “ศาสตร์พระราชา” สู่ “เขื่อนสิรินธรโมเดล”

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ศึกษาดูงาน ถอดบทเรียน “ศาสตร์พระราชา” สู่ “เขื่อนสิรินธรโมเดล”

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อาทิ ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล, เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์, ศรีสุดา ธรรมบำรุง, สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์, หม่อมหลวงชไมทิพ เทวกุล และณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ  เข้าศึกษาดูงาน ฟังการบรรยาย เยี่ยมชมโครงการ และถอดบทเรียน “ศาสตร์พระราชา” สู่ “เขื่อนสิรินธรโมเดล” ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี


“โครงการเขื่อนสิริธรโมเดล” อุบลราชธานี  ริเริ่มขึ้นในปี ๒๕๕๙ เป็นโครงการที่น้อมนำแนวทางของ “ดอยตุงโมเดล” คือ “ศาสตร์พระราชา” และ “ตำราแม่ฟ้าหลวง” มาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโดยรอบพื้นที่เขื่อนสิรินธรของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยหลักการสำคัญคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองและมีความสุข และหวังให้เป็นกรณีศึกษาสำหรับหน่วยงาน กฟผ. ในจังหวัดอื่นๆ ในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป

จากการถอดบทเรียน พบว่า การทำงานได้ดำเนินการอย่างมีระบบและการวางแผนงานที่ดี โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาทำความเข้าใจสภาพภูมิประเทศ สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความพร้อมและความต้องการของชุมชน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่และสร้างเครือข่าย ลงเจาะลึกในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานในเขื่อนสิรินธรและจิตอาสาผู้ที่มาทำงานในโครงการฯ เข้าใจลึกซึ้งในความตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชน โดยใช้ความสามารถและศักยภาพที่ กฟผ. มีร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน อาทิ ส่วนราชการ สถานศึกษา เพราะต้องการให้ทุกคนที่อยู่รอบ มีความสุข มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามลำดับ 

นับเป็นการจัดการชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ กฟผ.ได้ขับเคลื่อนผ่านเขื่อนสิรินธรโมเดล ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ให้เข้ากับเศรษฐกิจชุมชน ภารกิจและการบริหารเครือข่าย เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เรียนรู้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line