มทร.ธัญบุรี ลุยคลัสเตอร์สมุนไพร ปีที่3 ชูแนวทาง ‘นวัตกรรมและเทคโนโลยี’

มทร.ธัญบุรี ลุยคลัสเตอร์สมุนไพร ปีที่3 ชูแนวทาง ‘นวัตกรรมและเทคโนโลยี’

สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี สานต่อความสำเร็จ การพัฒนาสมุนไพร ปีที่ 3 ลุยเวทีแรก ‘คลัสเตอร์ นักษัตรนครไพร’ จ.นครศรีธรรมราช


ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SME ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หลังจากที่ดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ที่เป็นการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์ ซึ่งจากความสำเร็จในปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมาการพัฒนาผู้ประกอบการแบบคลัสเตอร์ เป็นอีกแนวทางที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ก่อให้เกิดการจับจ่าย และเกิดการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 นี้ สสว. ได้มอบหมายให้ มทร.ธัญบุรี เป็นกำลังหลักในการประสาน เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการให้เกิดเป็นเครือข่าย และมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกัน ระหว่างผู้ประกอบการจากฐานล่างถึงระดับบน ให้เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง มีการช่วยเหลือพึ่งพาภายในกลุ่มคลัสเตอร์ของตนเอง และได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเครือข่ายสมุนไพร ซึ่งเป็นการดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยจะเน้นไปในเรื่องการพัฒนาระบบมาตรฐาน การนำสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นสำคัญ และอีกกลุ่มคือเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เป็นการดำเนินงานในปีแรก โดยเน้นไปในเรื่องการรวมกลุ่ม การทำแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง ตามความต้องการของกลุ่มคลัสเตอร์

ผศ.ดร.มโน กล่าวอีกด้วยว่าการดำเนินงานในปี 2562 นี้ จะมีความเข้มข้น เพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาจะเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นแนวทางหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้

ล่าสุด ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับ คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร” กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการผลิตสมุนไพร ช่องทางการค้าขายบนตลาดออนไลน์ แนวทางการเพิ่มยอดขายกับเทคนิคตลาดออนไลน์ที่เหมาะกับสินค้า การร่วมกันวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์คลัสเตอร์นักษัตรนครไพรเพื่อการดำเนินงานในปี 2562 รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ PGS และการเงินสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

“จากประสบการณ์ที่ผ่านและศักยภาพคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี ที่สร้างและพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 นี้ จะสามารถเพิ่มศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สูงขึ้นต่อไป” ผศ.ดร.มโน กล่าวสรุป

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line