ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21

ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21

โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะประธานคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council) ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับทราบแผนงานหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 (ASCC Priority Areas 2019)  โดยมีกรอบการดำเนินงาน “3/4/14” ตลอดจนเพื่อพิจารณาและให้การเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์สำคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จำนวน 5 ฉบับ ก่อนหน้าที่จะมีการนำเสนอให้ผู้นำอาเซียนรับรองและรับทราบในการประชุมสุดยอดครั้งที่ 34 ในเดือนมิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ต่อไป


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line