ป.ป.ช. ผุดโปรเจกต์พิเศษผ่านบทเพลง “ดีกว่านี้” ร้องโดย SY51

ป.ป.ช. ผุดโปรเจกต์พิเศษผ่านบทเพลง “ดีกว่านี้” ร้องโดย SY51

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ทำโปรเจกต์พิเศษ ปลูกฝังเยาวชนและประชาชนผ่านบทเพลง “ดีกว่านี้” โดยร่วมกับวง SY51 โปรเจกต์ไอดอล เทรนนี ของกลุ่ม CNX GT (CNX Girls Teenage) ที่ทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน จ.เชียงใหม่ และกำลังเป็นที่นิยมจากกลุ่มวัยรุ่นทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักคือกระตุ้นให้ทำความดี มีการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีกว่านี้ โดยเริ่มต้นจากตัวเราเอง คือการมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เท่านี้ก็จะทำสังคมในประเทศน่าอยู่ยิ่งขึ้น และส่งผลให้ชาวต่างชาติ     มองประเทศไทยในมุมที่ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย สิ่งที่ตามมาคือคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของไทยดีขึ้น


​โดยหากประเทศใด มีค่า CPI สูง แสดงว่าเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสมาก คอร์รัปชันต่ำ ส่วนประเทศที่มีค่า CPI ต่ำ แสดงว่าเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสน้อย คอร์รัปชันสูง และประเทศใดที่มีค่า CPI ต่ำ จะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศชาติในการพัฒนาประเทศ ในด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้สังคมช่วยกัน สร้างค่านิยมการมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศในที่สุด 

​นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. เผยว่า “สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการสร้างโปรเจกต์พิเศษด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งนี้ขึ้นมาเพราะเล็งเห็นว่าการกระตุ้นให้คนทำดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ต้องเริ่มที่ กลุ่มเยาวชน ซึ่งศิลปินถือว่าเป็นคนกลุ่มสำคัญที่มีอิทธิพลและสามารถโน้มน้าวใจเยาวชนได้เป็นอย่างดีโดยใช้บทเพลงเพื่อชวนทำดี ให้เกิดการกระจายในวงกว้าง เนื้อหาเข้าถึงง่าย และใช้มิวสิควีดิโอประกอบที่มีเนื้อหาน่าสนใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งประเด็นของเนื้อหาในบทเพลงที่แต่งขึ้นที่ชื่อว่า “ดีกว่านี้” ขับร้องโดยวงไอดอลกรุ๊ป SY51 มีประเด็นของเนื้อร้องที่มุ่งให้ผู้ฟังเห็นความสำคัญของการทำดี มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบคนอื่นซึ่งล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัว และทุกคนสามารถมีส่วนร่วม นำไปปฎิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ”

​ด้าน น.ส. ชนกานต์ นิรุตติปวร (พลอยพิม) อายุ15 ปี และนางสาว แนลริยา วิภาคกิจ (แนล) อายุ17 ปี 2 สมาชิกตัวแทนวง SY51 ร่วมเผยว่า “การคอร์รัปชันก็คือการเอาเปรียบคนอื่น ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ส่งผลให้สังคมและประเทศเจริญก้าวหน้าช้า ซึ่งตนรู้สึกดีใจที่ได้มาร้องเพลงนี้ ได้เป็นตัวอย่างของเยาวชนและมีส่วนร่วมทำให้สังคม ดีขึ้น โดยเชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนหันมาใส่ใจและมาร่วมรณรงค์ทำความดี เนื่องจากเพลงค่อนข้างเข้าใจง่าย และมีการสื่อความหมายออกมาได้ดี และมีท่อนที่ติดหูให้คนฟังตระหนักถึงการทำดี ได้หลายท่อน สุดท้ายนี้ อยากฝากถึงเยาวชนรุ่นใหม่ให้ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และอยากฝากถึงผู้ใหญ่ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและอย่าเบียดเบียนเอาเปรียบสังคมหรือคนอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ แม้ว่าการกระทำที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจะทำให้เราสบายในวันนี้ แต่ไม่ได้ทำให้สบายในวันหน้า เพราะอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมและคนรอบข้างของเรา บางเรื่องอาจจะเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำจนชินชา แต่ถ้าเรามาปรับเปลี่ยนเสียตั้งแต่ตอนนี้ โดยเริ่มง่ายๆ จากตัวเรา สู่ครอบครัวเรา สู่คนรอบข้าง และมาร่วมกันสร้างความดีไปด้วยกัน สังคมและอนาคตของเราจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน”

​โดยสามารถรับชมมิวสิควิดีโอเพลง “ดีกว่านี้” ได้แล้วทาง Facebook: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ YouTube: SY51 Official

Comments

Share Tweet Line