เครือ รพ.พญาไท-รพ เปาโลฯให้ทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาล. มทร.ธัญบุรี

เครือ รพ.พญาไท-รพ เปาโลฯให้ทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาล. มทร.ธัญบุรี

เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโลฯ เตรียมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 - 4  ทุนละ 1 แสนบาทต่อปี และรับเข้าทำงานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา


รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่าหลังจากที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ กับเครือโรงพยาบาลพญาไท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางวิชาชีพการพยาบาล ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการพยาบาล และร่วมมือในการจัดหาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาลที่เหมาะสมแล้วนั้น  ทางเครือโรงพยาบาลพญาไท และ โรงพยาบาลเปาโลฯ จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่ประสงค์ขอรับทุน และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของเครือ รพ.พญาไทและรพ.เปาโลฯ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 - 4 คนละ 1 แสนบาทต่อปี

ในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาประสงค์ขอรับทุนดังกล่าวและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของเครือโรงพยาบาลพญาไท แล้วจำนวน 44 ราย ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้วและผ่านการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ จะได้รับทุนการศึกษาของเครือโรงพยาบาลพญาไท

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกว่า ทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ ถือเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อย่างสมบูรณ์ และเป็นโอกาสให้ก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งอนาคตที่มั่นคง กล่าวคือภายหลังการสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้งานทำกับเครือโรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโลฯ ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจการดูแลสุขภาพที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลมืออาชีพ ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีทางการพยาบาลในหน่วยวิกฤต มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nurse.rmutt.ac.th หรือสอบถามโทร. 02 549 3310

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line