ไทยยูเนี่ยนประเดิมอันดับ 1 ดัชนี Seafood Stewardship Index ปีแรก

ไทยยูเนี่ยนประเดิมอันดับ 1  ดัชนี Seafood Stewardship Index ปีแรก

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับโดยดัชนี Seafood Stewardship Index เป็นอับดับที่ 1  จาก 30 บริษัทด้านอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก ประเมินจากการทำงานที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ 


โดยไทยยูเนี่ยนขึ้นเป็นอันดับ 1 ใน 3 ด้าน ได้แก่

  • การกำกับดูแลกิจการ จากรายงานด้านความยั่งยืนที่ลงรายละเอียด อันเป็นผลมาจากกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท SeaChange®
  • ระบบนิเวศ จากการทำงานทั้งของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทในการพัฒนาการทำประมง
  • ด้านชุมชน จากการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสของคนในชุมชน

ดัชนี Seafood Stewardship Index หรือ SSI นี้จัดขึ้นโดยองค์กร World Benchmarking Alliance (WBA) ขึ้นเป็นปีแรก โดยได้ให้ความเห็นว่า ไทยยูเนี่ยนมีผลงานที่เข้มแข็งในเรื่องการดูแลห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับได้  การจัดหาวัตถุดิบ และพิมพ์เขียวสิ่งแวดล้อม รายงานได้ชี้ให้เห็นว่าไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมั่นในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน และสามารถพัฒนาต่อไปได้

ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“ไทยยูเนี่ยนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 จากดัชนี Seafood Stewardship Index สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทในการสร้างอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกให้ยั่งยืนมากขึ้น  อุตสาหกรรมอาหารทะเลควรจะมีการเชิดชูการทำงานอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังควรพัฒนาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาในปัจจุบันและดำเนินการแก้ไข  ไทยยูเนี่ยนยินดีที่ดัชนี Seafood Stewardship Index ให้ความสำคัญในประเด็นต่างๆ ที่ควรมีความโปร่งใสและพัฒนาต่อไป”

ดัชนี Seafood Stewardship Index ประเมินบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 30 บริษัท เพื่อที่จะเข้าใจว่าบริษัทเหล่านี้ได้ทำงานอย่างไรและมากน้อยแค่ไหน ทั้งด้านที่เกี่ยวกับการจัดการอย่างยั่งยืนในมหาสมุทรและระบบนิเวศชายฝั่ง รวมถึงการทำงานที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ  การประเมินยังดูในรายละเอียดว่าบริษัทต่างๆ เหล่านี้ได้มีการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอย่างไรอีกด้วย

ดัชนี Seafood Stewardship Index ชี้ว่าไทยยูเนี่ยนมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในทุกด้าน รวมถึง

  • การกำกับดูแลกิจการ ที่ดำเนินตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange®  ในโครงการต่างๆ ทั้งในด้านแรงงานที่ถูกกฎหมายและความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  ความรับผิดชอบต่อผู้คนและชุมชน โดยตั้งเป้าหมายชัดเจนในแต่ละด้าน
  • การดูแลห่วงโซ่อุปทาน  โดยสนับสนุนให้ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าแบรนด์ให้มีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล หรือย่อยสลายได้ภายในปี 2568
  • ระบบนิเวศ  โดยทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในโครงการอาทิ โครงการพัฒนาการประมงทูน่า เพื่อลดผลกระทบกับระบบนิเวศ
  • ด้านชุมชน มีการพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนชุมชนรอบพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

 

 

Comments

Share Tweet Line