มช. พัฒนา แอปพลิเคชั่น CMU Self Health Check for COVID-19 บันทึกสุขภาพโควิด 19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

มช. พัฒนา แอปพลิเคชั่น CMU Self Health Check for COVID-19 บันทึกสุขภาพโควิด 19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนและใช้ชีวิต แต่ละปีมีนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด อยู่ในเชียงใหม่ และนักศึกษาต่างชาติ รวมแล้วมากกว่า 30,000 คน การดูแลนักศึกษาให้ทั่วถึงนอกจากด้านการเรียนการสอนแล้ว การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องเอาใจใส่


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกมาตรการและแนวทางต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทั่งการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะเดินทางกลับมาจากภูมิลำเนา เมื่อถึงกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พัฒนาแบบบันทึกสุขภาพโควิด-19 แบบ 3 ภาษา ในรูปแบบแอปพลิเคชัน CMU Self Health Check for COVID-19   สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค โดยจะต้องทำการรายงานสุขภาพของตนเองติดต่อกันเป็นเวลา 14 วัน วันละ 1 ครั้ง ผ่านโปรแกรมเพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19   

กรณีมีอาการเข้าข่ายเกณฑ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนให้ทราบทันที พร้อมคำแนะนำและ link เชื่อมโยงแอปพลิเคชัน Doctor A-Z ผ่านระบบ Telemedicine ซึ่งจะมีกลุ่มแพทย์จิตอาสาที่ให้คำปรึกษาโดยตรง และจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมาดูแลเพื่อประสานงานนำส่งพบแพทย์ต่อไป ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจและเริ่มใช้แล้วกว่า 80 % เพื่อบันทึกสุขภาพตนเองรวมถึงบุคลากรด้วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ ตั้งใจที่จะให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและปลอดภัย  นอกจากหน้าที่การศึกษาหาความรู้แล้ว จะต้องมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย  ถึงแม้วิกฤตนี้จะอยู่นานแค่ไหนไม่สำคัญ หากแต่ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ปกครองนักศึกษารวมถึงบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยสำคัญยิ่งกว่า

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line