มอบชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโควิด-19

มอบชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโควิด-19

บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ภายใต้กองทุนแฟร์ฟอร์ไลฟ์พรีเมี่ยม (Fair for Life Premium Fund) โดย นางสาวรวีพัตร์ วัฒนารมย์ (แถวยืนหลัง-ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล โดยการประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ได้มอบชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,550 ชุด แก่ชุมชนชาวสวนมะพร้าว กลุ่มเกษตรกร ลูกจ้างในสวนมะพร้าว และพนักงานบริษัทในจังหวัดสมุทรสาคร ราชบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ 


หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสังคมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล [email protected] หรืออีเมล [email protected] สำหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน หรือโทรศัพท์ (662) 579 9209-11 นอกจากนั้นยังสามารถค้นหารายละอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมากว่า 30 ปี จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line