มช. คว้าอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Impact Rankings 2020

มช. คว้าอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Impact Rankings 2020

 “THE” หรือ Times Higher Education  สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ  ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  THE Impact Ranking 2020  หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมและได้รับการจัดอันดับด้านการส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม SDG 3: GOOD HEALTH AND WELL-BEING ในอันดับที่ 49 ของโลก เป็นอันดับ 12 ของเอเชีย อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และอันดับ  1 ของประเทศไทย ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วโลก 766 แห่ง เข้าร่วมการจัดอันดับในครั้งนี้


SDG 3: การส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม GOOD HEALTH AND WELL-BEING

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีองค์กรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ มีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่ดำเนินงานวิชาการและการวิจัยในระดับมาตรฐานสากล ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกเหนือจากผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้ว ยังมุ่งสนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ตลอดจนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งกับหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย อันเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา สุขภาพและสาธารณสุข เพื่อเป็นที่พึ่งและอยู่เคียงข้างกับชุมชนอย่างผาสุขและยั่งยืน ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คะแนนรวมใน SDG 3 สูงถึง 80.4 คะแนน เป็นลำดับที่ 49 ของโลก อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน

การเข้าร่วมจัดอันดับของ The Times Higher Education University Impact Rankings 2020 ในปีแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาและบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง  สิ่งที่ปรากฏในตัวชี้วัดเป็นการที่มหาวิทยาลัยดำเนินงานบนพื้นฐานมากว่า 55 ปี ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนางานด้านอื่นๆ ได้อย่างประจักษ์ชัด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line