ม.ศรีปทุม อบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษานานาชาติ

ม.ศรีปทุม อบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษานานาชาติ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษานานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา SPU ก่อนเข้าสู่การปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ในหัวข้อ “สู่สหกิจศึกษานานาชาติในอนาคตได้อย่างไรหลังวิกฤตโควิด-19” โดยมี อาจารย์กาญจนา แฮนนอน ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำต่างๆ ในการเตรียมพร้อมไปสหกิจศึกษายังต่างประเทศ แก่นักศึกษาSPUที่เข้าร่วมโครงการฯ


อาจารย์สำรวย เหลือล้น ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่าศูนย์สหกิจศึกษาฯ ม.ศรีปทุม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 นี้ขึ้น ก็ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ  สร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักศึกษาและเพื่อเป็นที่ประทับใจสำหรับผู้ร่วมงาน อีกทั้งได้สะท้อนถึงคุณภาพของการผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line