มทร.พระนคร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

มทร.พระนคร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร
เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ
อีกทั้งยังได้นำขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมลงนามสัตย์ปฏิญาณฯ
ทางออนไลน์อีกด้วย ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์)


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line