SPU รุกพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่โค้ชยุคใหม่

SPU รุกพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่โค้ชยุคใหม่

โลกยุคใหม่อาจารย์ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เปลี่ยนจากบทบาทผู้ส่งต่อความรู้เป็นผู้พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา SPU DYNAMIC UNIVERSITY โดย กลุ่ม Cluster : Business Management Cluster (ซึ่งเป็นกลุ่มที่บูรณาการการทำงานร่วมกันของ 7 คณะ ภายใน SPU อาทิ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ)


จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโครงการหลักสูตร “Super Coach Train the Trainer” เพื่อมุ่งพัฒนาและเพิ่มทักษะ Coaching อาจารย์สู่การเป็นอาจารย์อำนวยการสอน (โค้ช) และส่งเสริมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ SPU สู่การเป็นโค้ชยุคใหม่ โดยมี  อาจารย์อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองผู้อานวยการโครงการผู้นำแห่งอนาคต และอาจารย์ ดร.ปวีณา แช่มช้อย อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในแต่ละระดับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งสังคมข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งตามภารกิจหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคของ Thailand 4.0 นั้น ได้ส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลในภาพรวมต่อการจัดการศึกษาและ การเรียนการสอนในอนาคตมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล รองรับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 และพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

ทางด้าน ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ในฐานะประธานกรรมการบริหารคลัสเตอร์การจัดการธุรกิจ กล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษาในยุค Thailand 4.0 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีความหมายมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา แต่เปลี่ยนมาเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่กว้างไกล สามารถปรับประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาในการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีความสามารถในการเป็นนักออกแบบระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความตระหนัก ถึงความสำคัญในการนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอน และปรับปรุงเทคนิคการสอนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันให้พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยต่อไป

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line