มูลนิธิ EDF จัดปฐมนิเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนและโรงเรียน

มูลนิธิ EDF จัดปฐมนิเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนและโรงเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวนั่งหลัง – ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน ((Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ปีที่ 5 ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด แก่คณะครู 17 โรงเรียนจากอำเภอเมือง ปราณบุรี หัวหิน สามร้อยยอด และบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการพัฒนาต่อยอดโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ลูกหลานชาวประมง รวมถึงโรงเรียนและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็นพี่เลี้ยง และขยายเครือข่ายไปสู่โรงเรียนอื่นๆ และชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนได้รับความรู้ และทักษะทางวิชาชีพต่างๆ ผ่านการทำโครงการนำไปสู่การพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาร่วมกับองค์กรต่างๆ และคณะบุคคลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนเป็นที่ยอมรับจากในและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

องค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการทำกิจกรรมพัฒนาสังคมหรือร่วมสนับสนุนทุนการศึกษากับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line