โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ร่วมบริจาคแผงโซลาร์เซลล์ให้โรงเรียนวัดเขายี่สาร

โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ร่วมบริจาคแผงโซลาร์เซลล์ให้โรงเรียนวัดเขายี่สาร

บริษัทโซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) จ.สมุทรสาคร เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ปัจจุบันพลังงานสะอาดเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทางเลือกที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟและเสถียรภาพของแผงโซลาร์ บริษัท โซลาร์ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่มีบทบาทต่อการศึกษาไทยจึงร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เพื่อบริจาคแผงโซลาร์เซลล์และติดตั้งให้แก่โรงเรียนวัดเขายี่สารกำลังผลิต 3.25 กิโลวัต


โรงเรียนวัดเขายี่สาร เป็นหนึ่งในโรงเรียนภายใต้โครงการ Thailand’s CONNEXT ED (ไทยแลนด์ คอนเนค เอ็ด) หรือ โครงการสานอนาคตการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชนเพื่อลดความเหลื่อล้ำในสังคมและเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนของภาครัฐ ทางโรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) มีความต้องการที่จะพัฒนาทั้งการเพิ่มบุคลากรและเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน จึงเสนอขอรับการช่วยเหลือทางด้านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บริษัทโซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาแบบครบวงจรจึงมีความยินดีที่จะช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์และการติดตั้ง โดยมีบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประสานงาน

นายสัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด กล่าวว่า “โซลาร์ ดี ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ขอขอบคุณ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ทำให้เราได้รู้จักกับโรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) ซึ่งทางโรงเรียนมีข้อจำกัดทางด้านสาธารณูประโภคจึงทำให้ไม่สามารถทำการจัดการภายในได้อย่างเต็มที่ เราจึงเห็นความสามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว และคิดว่าทางโรงเรียนยังสามารถสอนนักเรียนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกจากโซลาร์เซลล์ได้อีกด้วย”

นายวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราร่วมกับบริษัทโซลาร์ ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด เพราะเราเชื่อว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยพัฒนาโรงเรียนได้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว โรงเรียนยังสามารถสอนนักเรียนจากการนำไปใช้จริงของแผงโซลาร์เซลล์อีกด้วย การใช้พลังงานสะอาดมีส่วนช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี”

ทางด้านนายเดชา บุญชู ผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ)  ยังเสริมอีกว่า “ตอนนี้ทางโรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และนำไปจ้างบุคลากรหรือนำไปเพิ่มอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ ทางโรงเรียนรู้สึกขอบคุณทั้ง 2 บริษัทเป็นอย่างมากที่ช่วยให้เรามีการพัฒนาระยะยาว” ผู้อำนวยการยังเสริมอีกว่าได้แนะนำให้โรงเรียนอื่นในโครงการ Thai CONNEXT ED ให้หันมาศึกษาการใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจังและสามารถมาดูงานจากโครงการดังกล่าวของโรงเรียนวัดเขาวัดยี่สารได้อีกด้วย

โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) ชี้ให้เห็นถึงความสนใจต่อการใช้พลังงานทางเลือกและความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้ไฟฟ้าโดยการพึ่งพาตนเองมากขึ้น ทางผู้บริหารทั้ง 2 บริษัทพร้อมที่จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Comments

Share Tweet Line