มทร.พระนคร จัดปฐมนิเทศออนไลน์ ผ่านโมชั่นกราฟิก

มทร.พระนคร จัดปฐมนิเทศออนไลน์ ผ่านโมชั่นกราฟิก

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานับเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนและการดำเนินชีวิตของนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษานับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้รวดเร็วขึ้น แต่ด้วยสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และมาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังเชื้อไวรัส ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการสร้างรูปแบบวิถีชีวิตใหม่  (New Normal) เพื่อลดความเสี่ยงต่อนักศึกษา จึงได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นตั้งแต่วันบัดนี้ – 15 สิงหาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://std.offpre.rmutp.ac.th เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา บริการ สวัสดิการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้นักศึกษา รวมถึงกิจกรรม การปรับตัว แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เรียนรู้ทักษะชีวิตในด้านการพัฒนาตนเองระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย


ผศ.สหรัตน์ กล่าวต่อว่า นักศึกษาใหม่ต้องผ่านการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งภายในเว็บไซต์มีความแตกต่างจากการเข้าร่วมปฐมนิเทศทั่วไปคือ เมื่อนักศึกษาเข้ามาจะพบกับวีดีโอแบบโมชั่นกราฟิก ที่มีตัวละครหลักเป็นน้องอินทนิล ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ภายในเรื่องจะพานักศึกษาได้กับชมทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ศูนย์ และแนะนำสถานที่สำคัญ ๆ ซึ่งนักศึกษาจะต้องไปใช้บริการตลอดระยะเวลา 4 ปี รวมถึงสถาบันต่าง ๆ
ที่จะให้ความรู้และทักษะกับนักศึกษาที่อยากเป็นผู้กระกอบการ หรือหาความรู้นอกห้องเรียน โดยระยะเวลาในการรับชมเพียง 10-15 นาที หลังจากนั้นทุกคนจะต้องทำแบบทดสอบวัดความเข้าใจ หากไม่ผ่านการทดสอบสามารถกลับมาทำซ้ำได้ภายในวันและเวลาที่กำหนด แต่เมื่อผ่านการทดสอบนักศึกษาทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร และชั่วโมงกิจกรรม (AT Code) ผ่านระบบออนไลน์เช่นกัน

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line